Mới 2023: Trường hợp nào dưới đây minh hoạ cho thế năng?

Xem ngay Bài kiểm tra 45 phút Chương 3 Sinh học lớp 10 Phần 2 – Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở tế bào. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chuyển hóa vật chất và năng lượng? …

1. Trắc nghiệm (hãy khoanh tròn câu trả lời đúng)

người đầu tiên. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về chuyển hóa vật chất và năng lượng?

Trả lời: Trao đổi chất là tập hợp các phản ứng diễn ra bên trong tế bào và trong dịch ngoại bào.

B. Ở người già quá trình đồng hóa luôn diễn ra mạnh hơn quá trình dị hóa.

C. Đồng hóa là quá trình tổng hợp các chất hữu cơ phức tạp và giải phóng năng lượng.

D. Sự chuyển hoá vật chất luôn kèm theo sự chuyển hoá năng lượng.

2. Điều nào sau đây là một ví dụ về năng lượng tiềm năng?

A. Quả bóng bay nổ tung.

B. Đạn bay rợp trời.

C. Dây phơi bị chùng xuống vì mang nhiều quần áo ướt.

D. Viên bi rơi từ trên cao xuống.

3. Năng lượng trong tế bào thường tồn tại ở dạng tiềm ẩn, chủ yếu dưới dạng

A. Quang điện. B. Hóa năng.

C. Nhiệt năng. D. Máy móc.

Quảng cáo

4. Thành phần nào sau đây là thành phần cấu trúc của enzim?

A. Axit nuclêic B. Prôtêin

C. cacbohydrat D. lipit

5. Thành ngữ/tục ngữ nào sau đây chỉ vai trò của nồng độ enzim trong quá trình tiêu hóa?

A. Tay làm hàm nhai, tay trễ

B. Ăn cá cho tan xương, ăn đường nuốt từ từ

C. Ăn nhiều nước mắm

D. Nhai lâu

6. Yếu tố nào không phải là một trong những yếu tố chính ảnh hưởng đến hoạt động của enzim?

A. Giá trị pH

B. nhiệt độ

C. Nồng độ cơ chất

D. ánh sáng

2. Văn xuôi

Đầu tiên. Hô hấp tế bào được chia làm mấy giai đoạn, đó là những giai đoạn nào? Mỗi giai đoạn hô hấp xảy ra ở đâu và sản phẩm là gì?

2.Giới thiệu khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của sự chuyển hóa vật chất?

1. Tự truyện

2. Trắc nghiệm

Đầu tiên. Hô hấp tế bào được chia thành ba giai đoạn: đường phân, chu trình Krebs và chuỗi vận chuyển điện tử hô hấp

– Quá trình đường phân xảy ra trong tế bào chất. Đây là quá trình phân cắt phân tử glucose thành 2 phân tử pyruvate, giải phóng 2 phân tử ATP và 2 phân tử NADH.

– Chu trình Krebs xảy ra trong chất nền ty thể, 2 phân tử pyruvate được chuyển đến ty thể. Tại đây chúng được chuyển hóa thành 2 phân tử acetyl-CoA là 2 NADP và 2 CO2. Hai phân tử acetyl-CoA tham gia vào chu trình Krebs. Chu trình Creps tạo ra 4 sản phẩm là CO2, NADH, FADH2 và ATP

Chuỗi vận chuyển điện tử hô hấp xảy ra ở màng trong ty thể. NADH và FADH2 được tạo ra trong quá trình đường phân và bị oxy hóa thông qua một loạt các phản ứng oxy hóa khử trong chu trình Krebs. Trong phản ứng cuối cùng, oxy bị khử để tạo thành nước.

Năng lượng sinh ra trong quá trình oxy hóa NADH và FADH2 được sử dụng để tổng hợp phân tử ATP.

2. – Khái niệm: Chuyển hóa chất là tập hợp tất cả các phản ứng sinh hóa xảy ra trong tế bào

– Đặc trưng:

+ Trao đổi chất có hai mặt: đồng hóa và dị hóa. Đồng hóa là quá trình tổng hợp các hợp chất hữu cơ phức tạp từ các hợp chất hữu cơ đơn giản.Dị hóa là quá trình phân giải các chất hữu cơ phức tạp thành các chất đơn giản hơn

+ Quá trình chuyển hóa các chất đi kèm với quá trình chuyển hóa năng lượng

Ý nghĩa: Trao đổi chất đảm bảo cho sự tồn tại, lớn lên, cảm ứng và vận động sinh sản của sinh vật.

Related Posts